Tjänster


Motivation

Människor behöver människor. Varför?
För att känna sig tillhöriga, få kontrollera och ge-få kärlek.
Vi har behov av att ge...och få.

Detta är avstampet i min syn på motivation, det som driver oss som människor. Orden här ovan är formulerades av Will Schutz, vars tänk och teorier du kan läsa mer om här nedan.

Utifrån teorierna om hur människor, grupper och organisationer utvecklas över tiden - vilket bränsle som behövs och vad som bromsar tar jag upp i min föreläsning med temat;

"Vad är det som hindrar mig från att göra det jag egentligen önskar?"
Här belyser jag de faktorer som bromsar en människa; rädslor, skuld, skam, högmod bland annat och hur jag medvetet kan öka min självuppskattning och finna de krafter som jag behöver för att förändra mitt sätt att förhålla mig

"Vem vill erkänna ett fullständigt misslyckande?"
I denna föresläsning försöker jag beskriva de metoder som framgångsrikt används för att bryta ett beroende genom att komma till insikt om sitt problem, finna en lösning och leva vidare i ett tillstånd av högre välbefinnande.

SDI Strength Deployment Inventory
(att förstå sina styrkor i mellanmänskliga relationer)

Har du varit med om att du och dina arbetskamrater, den du lever med eller andra människor som du har nära relationer med verkar tala olika språk när ni träffas och samtalar? Några vill fatta beslut vid sittande bord och andra vill sova på saken. Diskussionerna går heta och det kan vara svårt att enas.

SDI® kan vara ett verktyg att sprida ljus och förståelse över dessa händelser. SDI® är ett frågeformulär och en kartläggning som hjälper människor att upptäcka egenskaper och potentialen i deras sätt att relatera till andra människor. Man kan också uttrycka det som att SDI® tar sikte på motivationsskapande faktorer, istället för att fokusera på dina beteenden.

Det är en kartläggning som använts av organisationer i över 25 år för att skapa effektiva arbetsgrupper. SDI® ger möjligheter att förstå motiven till varför människor agerar på ett visst sätt istället för att bara se och reagera på vad som händer. SDI® är ett verktyg för upplysning och utveckling där resultatet används till att föra reflektiva samtal.

Till skillnad från andra frågeformulär är detta inte ett test, därför utvärderas aldrig resultaten eller utsätts för någon kritisk bedömning. Genom att använda SDI ® får du möjlighet att uppnå större förståelse för:

1. Varför du beter dig som du gör.
2. De medfödda styrkor du för med dig till relationer och roller.
3. Vad det är som orsakar inre konflikter för dig.
4. Det sätt som du föredrar att hantera mellanmänskliga konflikter på.
5. Varför du tycker att vissa relationer och livssituationer är givande och andra inte är det.
6. Hur du förbättrar uppfattningar om självaktning och självkänsla.
7. Hur du kan umgås effektivt med olika människor i olika livssituationer.
8. Hur du accepterar att ta emot och hur du ger konstruktiv feedback.
9. Hur du undviker stressande situationer.

Strengths Deployment Inventory ® är instrumentet som grundar sig på Dr. Elias Porters teori om relationsmedvetande - R.A.T. Relationship Awareness Theory.
Mer om detta kan du läsa genom att klicka på länken till >www.personalstrengths.se , som har de svenska rättigheterna till varumärket.

UGL – Utveckling av Grupp och Ledare

UGL-kursen introducerades och utvecklades i början av 80-talet av försvaret och har efter utveckling sedan 1990 varit spridd utanför Försvarsmakten.

Det övergripande målet för kursen är att deltagarna skall kunna bli mer effektiva som ledare och som medarbetare. Stort fokus läggs på relationsmedvetande och ökad självinsikt, alltså hur jag relaterar till mig själv och andra och hur jag påverkas i vissa situationer. UGL bygger på IMDG-teorin av Susan Wheelan om gruppers utveckling. Denna kurs är ett mycket gott avstamp om du vill gå vidare och utveckla dig som individ och/eller ledare.

Kursmål:
Att få ökad förmåga att:
- Arbeta med reflektion och lärande enskilt och i grupp
- Arbeta med olika konflikthanteringsverktyg
- Kunna kommunicera direkt och klart
- örstå känslors inverkan på individ och gruppnivå
- Kunna ta och ge utvecklande feedback
- Kunna urskilja olika faser i en grupps utveckling och det egna förhållningssättet relaterat till dessa
- Förstå att det finns behov av olika ledarstilar

Kursen är lämplig för såväl personer som har en arbetsledande befattning, som för alla som ingår i en arbetsgrupp. UGL kan upplevas som en krävande kurs varför du bör vara i god balans med dig själv och din omgivning inför kursstart. En livssituation som innebär pågående skilsmässa eller en arbetsrelaterad kris lämpar sig inte för deltagande.

Förkunskaper: Inga förkunskaper krävs.

Utbildningsform:
Kursen bygger på upplevelsebaserad inlärning och skiljer sig därmed från traditionell inlärning. Som deltagare går du igenom en följd av upplevelser, vilka du sedan diskuterar tillsammans i gruppen. Deltagarna överför skeendet under kursen till sin egen arbetsgrupp där hemma. Korta teoripass ingår också. Kursen genomförs i internatform där du bor i eget rum.

Genomförande och omfattning: Regler för genomförande:
- 2 st examinerade handledare
- 8-12 deltagare från olika organisationer, en sk främlingsgrupp
- 5 dagars internat, där även kvällar används
- Aktivt deltagande

För anmälan och övrig info; Kontakta mig via mail eller på 0705-100804.
För mer information om UGL generellt, kan du klicka på loggan så kommer du direkt till Försvarshögskolans hemsida.

Alkohol

Jag är sedan maj 2006 Kognitiv Beroendeterapeut, Diplomerad SJI och ger sessioner för behandling av beroende och ångest. Sedan 2002 arbetar jag även med att informera och föreläsa om beroendeproblematik och kan även utarbeta alkohol- och drogpolicys i samverkan med företag och organisationer.

Även genom BRÅD - beroenderådgivarna, tillhandahåller jag terapi eller behandlingsprogram. Jag använder bland annat kartläggnings- instrumentet REPRO-S i arbetet med att få klienter att komma till insikt kring sitt eventuella beroende.

Vad är ett beroende?
Beroende (enligt DSM IV) – om minst tre av följande kriterier uppfylls under en och samma tolvmånadersperiod:
1. Ökad tolerans – behov av påtagligt ökad mängd p g a påtagligt minskad effekt.(Du blir inte "lika full på samma mängd längre, Du behöver MER...)
2. Abstinens – karakteristiska abstinenssymptom eller återställare. (Darr-skakis&bakis-går bara över med en återställare)
3. Använder t ex alkohol i större mängd eller under längre tid än vad som avsågs. (Planerar för en festkväll - blir flera i rad)
4. Varaktig önskan eller misslyckade försök att begränsa eller kontrollera bruket. ( Du vill men vet inte hur och har svårt att klara det själv)
5. Mycket tid ägnas åt att få tag på t ex alkohol, använda alkohol eller hämta sig från effekten. (Tankarna cirkulerar runt alkohol, "har jag hemma så det räcker....när stänger bolaget.......förvirring...)
6. Viktiga aktiviteter – på jobbet och fritiden, sociala aktiviteter etc, överges eller minskas på grund av bruket. (Skyller på att Du är upptagen med annat ´viktigt´)
7. Bruket av ex alkohol fortsätter trots att man vet att fysiska eller psykiska besvär förvärras. ("Om jag gör som jag gjorde förra gången kommer med största sannolikhet samma sak att hända igen.")

Exempel
- Utbildning och rådgivning vid alkoholberoende samt andra droger i arbetslivet:
- Utbildningar/Föreläsningar
- Chefs och arbetsledarstöd
- Motivationssamtal
- Intervjuer och vårdhänvisning (diagnostisering)
- Rådgivning och terapeutiska samtal
- Stödsamtal

Kontakta mig på 0705-10 08 04 för vidare information.

medveten.org

Människor behöver människor!
Varför? För att känna sig tillhör-
iga, få kontrollera, ge/få kärlek.
Vi har behov av att ge...och få.
Detta är avstampet i min syn på
motivation, det som driver oss
som människor. 

Ladda ner "Anfäkta" gratis!

Nu kan du ladda ner min bok "Anfäkta - en bok om sprit" gratis i PDF-format.
Ladda ner

(Får du inte alternativet att spara till disk så högerklicka - "Spara länk som...")

Nedladdningen är Gratis - men donera gärna. All behållning går direkt till stöd för utsatta barn som lever med föräldrar i aktivt beroende.